Shabbat

Shabbat includes Shalom Aleichem, Eishet Chayil, Kiddushes, Zemirot, and Havdallah.